พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด

  • เที่ยวเมือง : Yangon (ย่างกุ้ง)
  • สายการบิน : Nok Air
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • ราคา (เริ่มต้น) 6,555
 ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
 เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | วัดพระหินอ่อน | ช้างเผือก l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต