ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน

  • ทัวร์ : Taiwan [ ไต้หวัน ]
  • เที่ยวเมือง : Taipei (ไทเป)
  • สายการบิน : NokScoot
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • ราคา (เริ่มต้น)โปรโมชั่นพิเศษวันนี้   11,999 บาท
 ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
 นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต