ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 

  • ทัวร์ : Taiwan [ ไต้หวัน ]
  • เที่ยวเมือง : Taipei (ไทเป)
  • สายการบิน : NokScoot
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  • ราคา (เริ่มต้น)  9,999
 ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
 ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต